MENU
POLITYKA PRYWATNOŚŒCI
PROJEKT

Poprawa warunków technicznych oraz jakości życia mieszkańców budynków wielorodzinnych wybudowanych w przestarzałej technologii – część 2”

- projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Całkowita wartość projektu:
1.950.206,97zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa:
936.149,38 zł

Beneficjent – Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANI” w Bartoszycach

PROJEKT WFOSIGW

Termomodernizacja

Zarządzenie 08/08
   | modyf:2017-04-11, 14:23 | 4321 odsłon
serwiszglossie

Zarządzenie Nr 8 /08

Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani" w Bartoszycach z dnia 07.07.2008 r.

 w sprawie udostępniania członkom Spółdzielni dokumentów Spółdzielni

Na podstawie art. 81 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U.2003, nr 119, póz. 1116 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§1

Członek Spółdzielni ma prawo otrzymania odpisu statutu i regulaminów oraz kopii uchwał organów Spółdzielni i protokołów obrad organów Spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez Spółdzielnię z osobami trzecimi.

§2

Członek chcący uzyskać odpisy i kopie ww. dokumentów powinien zwrócić się do Prezesa Zarządu na piśmie z wnioskiem o ich uzyskanie. Formularz wniosku można pobrać z sekretariatu bądź ze strony internetowej Spółdzielni.

§3

Prezes Zarządu odpowie na wniosek w terminie do 7 dni.

§4

Członek pokrywa koszty sporządzenia odpisów i kopii ww. dokumentów, z wyjątkiem statutu i regulaminów uchwalonych na podstawie Statutu.

§5

Ustala się koszt sporządzenia jednej strony odpisu i kopii w formacie A 4 w kwocie l zł za każdą stronę. Na umotywowany wniosek Prezes Zarządu może zwolnić członka od ww. kosztów.

§6 Zarządzenie wchodzi  w  życie z dniem podjęcia.

do góry | modyf:2017-04-11, 14:23 | 4321 odsłon
Odsłony: 37143 :: Online: 1 :: | administracja