MENU
POLITYKA PRYWATNOŚŒCI
PROJEKT

Poprawa warunków technicznych oraz jakości życia mieszkańców budynków wielorodzinnych wybudowanych w przestarzałej technologii – część 2”

- projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Całkowita wartość projektu:
1.950.206,97zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa:
936.149,38 zł

Beneficjent – Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANI” w Bartoszycach

PROJEKT WFOSIGW

Termomodernizacja

Uchwała Nr 8 / 09
   | modyf:2014-02-22, 20:49 | 14741 odsłon
serwiszglossie

  UCHWAŁA NR 8/09   

                                       

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” w Bartoszycach

z dnia 27.06.2009 r. w sprawie zmian Statutu

Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” w Bartoszycach

 

Na podstawie § 64 pkt 10 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” w Bartoszycach, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

 

§ 1

  1. § 4 ust. 2  otrzymuje brzmienie: „Przedmiotem działalności Spółdzielni jest:

              1.      38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne. 

2.      38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów inne niż niebezpieczne. 

3.      41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków. 

4.      43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych. 

5.      43.22.Z  Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i 

                   klimatyzacyjnych. 

6.      43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych. 

7.      43.31.Z Tynkowanie. 

8.      43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej. 

9.      43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian. 

10.  43.34.Z Malowanie i szklenie. 

11.  43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych. 

12.  43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane. 

13.  49.41.Z Transport drogowy towarów. 

14.  64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne. 

15.  68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek. 

16.  68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. 

17.  68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie. 

18.  77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem

                 motocykli. 

19.  77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych. 

20.  77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie

                 indziej niesklasyfikowane. 

21.  81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach.

 

  1. W § 5 ust. 4 skreśla się słowa: „oraz uzupełnia wkład do wysokości wkładu ustalonego na dzień przyjęcia do Spółdzielni zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także opłaciła koszty wyceny lokalu mieszkalnego”.

  2. W § 14 ust. 1a dodaje się: „Pierwszeństwo w nabyciu lokalu mają członkowie, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i zgłoszą gotowość zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności tego lokalu. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, pierwszeństwo ma najdłużej oczekujący. Warunkiem przeniesienia odrębnej własności lokalu na takiego członka jest wpłata wartości rynkowej lokalu”.

  3. § 15 otrzymuje brzmienie:

„Jeżeli przetarg, o którym mowa w § 14 ust. 1a nie wyłoni nabywcy lokalu, Zarząd może podjąć decyzję o:

1)      przeprowadzeniu kolejnych przetargów obniżając cenę wywoławczą nie więcej niż  o 20% ceny 

      wywoławczej z pierwszego przetargu, albo

2)      ustanowieniu dla spółdzielni, na mocy jednostronnej czynności prawnej, odrębnej własności tego

      lokalu, albo

3)      wynajęciu tego lokalu na zasadach określonych w statucie.”

5.      § 67 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli była poddana pod głosowanie

      wszystkich części Walnego Zgromadzenia, a za uchwałą opowiedziała się wymagana w statucie

      większość ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu.

Powyższa zasada dotyczy także zbycia nieruchomości oraz zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej, natomiast w sprawach likwidacji spółdzielni, przeznaczenia majątku pozostałego po zaspokojeniu zobowiązań likwidowanej spółdzielni, do podjęcia uchwały konieczne jest, aby w posiedzeniach wszystkich części Walnego Zgromadzenia, na których uchwała była poddana pod głosowanie, uczestniczyła łącznie co najmniej połowa ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.”

6.      W § 70 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Z obrad każdej części Walnego Zgromadzenia sporządza się

      protokół w terminie 30 dni od ich zakończenia, który podpisują przewodniczący i sekretarz każdej

      części Walnego Zgromadzenia.

7.      W § 93 ust. 6 dodaje się pkt 14: „Rada Osiedla składa sprawozdanie ze swej działalności Walnemu

      Zgromadzeniu”.

8.      § 96 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Nadwyżkę bilansową dzieli każdorazowo Walne Zgromadzenie w ten

      sposób, że 30 % nadwyżki bilansowej przeznacza na zwiększenie funduszu zasobowego, natomiast

      pozostałe 70 % może przeznaczyć na inne cele”.

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia                               Sekretarz Walnego Zgromadzenia

 

 

                 Stanisław Dubicki                                                            Irena Szporka

Przewodniczący I Części Walnego Zgromadzenia             Sekretarz  I części Walnego Zgromadzenia

 

 

                  Edward Hańczuk                                                     Bożena Kwiatkowska

Przewodniczący II Części Walnego Zgromadzenia             Sekretarz II Części Walnego Zgromadzenia

 

 

    Mirosław Maliniak                                                      Wanda Chorążewicz

Przewodniczący III Części Walnego Zgromadzenia              Sekretarz III Części Walnego Zgromadzenia
do góry | modyf:2014-02-22, 20:49 | 14741 odsłon

Warning: readfile(/home/budowlani/ftp/nowa/konf/lang/pl/podstrony/1249027197/podmenu/1249027603/keywords.txt): failed to open stream: No such file or directory in /home/budowlani/ftp/nowa/srodek.php on line 900
Odsłony: 37076 :: Online: 3 :: | administracja